Trap Danmarks beskrivelse af Fløng omkring 1898

Artiklen indeholder en opridsning af de faktiske forhold i Fløng Sogn omkring 1898.

Fløng Sogn, Anneks til Hvedstrup, omgives af dette, Aagerup og Himmelev Sogne, Roskilde Domkirke Sogns Landdistrikt samt Smørum Herred (Høje-Taastrup og Sengeløse S.). Kirken, i Sognets sydøstlige Hjørne, ligger henved 1 Mil Ø. N. Ø. for Roskilde. Jorderne ere lavtliggende og lermuldede med flere Engstrækninger.

Fladeindholdet var 16/7 1888: 2058 Tdr. Ld., hvoraf 1115 besaaede (deraf med Hvede 27, Rug 215, Byg 389, Havre 249, Ærter og Vikker 27, Blandsæd til Modenh. 28, til Grøntf. 136, Kartofler 5, andre Rodfrugter 36), medens der henlaa til Afgræsning 297, Høslæt, Brak, Eng m.m. 564, Have 22, Moser og Kær 32, Byggegr. 19, Hegn og Veje 9 Tdr. Kreaturhold 1893: 188 Heste, 638 Stk. Hornkv. (deraf 437 Køer), 220 Faar, 382 Svin og 17 Geder. Ager og Engs Hartk. og det halv. Skovskyldshrtk. var 1/1 1885: 237 1/8 Td. Der var 19 Selvejergaarde med 135 1/4, 9 Arvefæstegd. med 66 1/2, 2 Fæstegd. med 25, 63 Huse med 10 1/4 Td. Hrtk. og 4 jordløse Huse. 4 Gaarde paa over 12 Tdr. Hrtk. (med 55 Tdr.). Befolkningen, 1/2 1890: 469 (1801: 349, 1840: 475, 1860: 525, 1880: 511), boede i 104 Gaarde og Huse og fordeltes efter Erhverv saaledes: 11 levede af immat. Virksomhed, 267 af Jordbrug, 98 af Industri, 3 af Handel, 54 af andre Erhv., og 23 af deres Midler, og 13 vare under Fattigv.

I Sognet Byerne: Fløng (gl. Form Flyngæ) med Kirke og Skole; Marbjærg med Fællesmejeri; Soderup -- 4 Gaarde paa over 12 Tdr. Hrtk. i Marbjærg (den ene 14 1/8 Tdr. Hrtk., 113 Tdr.Ld., hvoraf 6 Mose og Eng, Resten Ager, den anden 14 1/8 Tdr. Hrtk., 103 Tdr. Ld., hvoraf 4 Mose og Eng, Resten Ager, den tredje 13 1/4 Tdr. Hrtk., 124 Tdr.Ld., hvoraf 4 Eng, Resten Ager, den fjerde 13 1/2 Tdr. Hrtk., 124 Tdr.Ld., hvoraf 2 Mose og Eng, Resten Ager).

Fløng S., der danner een Sognekommune med Hovedsognet, hører i administr. Henseende under de samme Distrikter, Landstings- og Folketingskr. som dette samt under 1. Udskrivnings Kr.' 51. Lægd. Kirken ejens af Hvedstrup-Fløng Præsteembede, der er beneficeret med Tienden.

Fløng Kirke er opført af Kridtsten og Mursten. Taarnet er, om end ikke oprindeligt, saa dog meget gammelt, bygget af Kridtstenskvadre med en smuk Hvælving, hvis Ribber ere afrundede og bæres af 4 smaa Hjørnesøjler med Kapitæler. Udskaaren Altertable og Prædikestol fra Chr. IV's Tid; Granitdøbefont. Ved Kirken er et Begravelseskapel for Mag. Albert Kjeldsen Schytte, Sognepræst for Hvedstrup og Fløng fra 1704 til sin Død 1744. I Taarnet to gamle Klokker, den mindste fra 1445, den anden støbt 1516 af Fastenove.

Om teksten

"Trap Danmark" er indtil videre udkommet i 5 udgaver:

1. udgave (1858-60)
2. udgave (1872-79)
3. udgave (1898-1906)
4. udgave (1920-1932)
5. udgave (1953-1972)

Historien går, at kabinetsekretær J. P. Trap fulgte Frederik 7. og Christian 9. på deres rejser rundt i kongeriget og udnyttede muligheden for at indsamle data om de steder de besøgte. Han var selv involveret i de to første udgaver, mens andre gode mænd har bidraget til de efterfølgende.

I forhold til Fløng sogn, så giver beskrivelserne af sognet os et indblik i ændringer i erhverv, folketal i godt 100 år.

Læs mere om J. P. Trap på Wikipedia

Læs mere om Trap Danmark på Wikipedia

 

Dit input

Har du kommentarer eller rettelser til ovenstående, så udfyld venligst formularen herunder.

Navn Skriv dit navn, hvis du ønsker æren
Mail Skriv din mailadresse, hvis jeg skal kunne svare dig
Besked 
Test captcha image  Skriv de SORTE bogstaver, så jeg ved du ikke er en robot