Diplom fra 1259 hvor Danmarks første vindmølle omtales

Dokumentet hvor "vindmølle" første gang nævnes i Danmarkshistorien - den stod i Fløng

Oversættelse af diplomet

I Danmarks Riges Breve findes følgende oversættelse af diplomet.


1259, 10. Marts. Roskilde

Biskop Peder 4. af Roskilde bevidner, at Roskildekanniken Peder Ødensen har skænket Jordejendom i Fløng til Roskilde Domkirkes Bygningsfond.

Peder, af Guds Miskundhed Biskop i Roskilde, til alle, som der dette Brev, Hilsen med Gud.

Da det, som sker i Tiden, let rinder Menneskene af Minde, maa det beskyttes af det skrevne Ord, for at Aarsag og Lejlighed til Trætte helt og holdent kan udelukket. Derfor vil vi, at det skal være vitterligt for alle og enhver, nulevende og tilkommende, at Herr Peder Ødensen, Kannik ved vor Kirke, i vor Nærværelse til Frelse for sin Sjæl har tilskødet os for St. Lucius' Kirkes Bygningsfond1) i Roskilde, et helt Bol Jord i Fløng med to Fælling2) og med alt dets Tilliggende og en Vindmølle sammesteds at eje med evig Ret og ved Skødning overgivet det i vor faktiske Besiddelse. Vi har overdraget ham som Værge at bestyre alle sine Levedage dette Gods, som efter hans døs skal henlægges til ovennævnte Bygningsfond til evig Tid, paa den Betingelse, at han til samme Kirkes Bygningsfond udreder 20 Mark Penge hvert Aar af det ovennævnte Gods, og at samme Bygningsfond eller dets Værge er pligtig til at holde Aartid for samme Herr Peder til evig Tid. Fremdeles skal der ved hver Aartid af Indtægterne fra det nævnte Gods gives en Mark til de fattige og en Mark til de Brødre, der deltager i hans Messe.

Til vidnesbyrd herom og til Bekræftelse af dette Brev har vi ladet vort Segl vedhænge i Nærværelse af følgende Herrer: Jens Erlandsen, Niels kaldet Vind, Arvid, Kannik i København, og mange andre, gejstlige og verdslige.

Peder Ødensen lovede ogsaa3), at han, hvis hans Midler ved Herrens Gavmildhed skulde forøges, vilde bestræbe sig paa at lægge andet Gods til det allerede nævnte for at fremme Guds Dyrkelse. Forhandlet i Roskilde i det Herrens Aar 1259 den 10. Marts.

Noter:
1) dette er første Gang, at Roskilde Domkirkes Bygningsfond (fabrica) nævnes. -- 2) Bolet bestod formentligt af to Gaarde, paa hvilke der sad Fællesbryder. Jorden var da helt og holdent Giverens, medens Løsøret (Besætning og Inventar) var i Fællig mellem ham og Bryderne. -- 3) hører stilistisk ikke til det oprindelige brev og er aabenbart tilføjet, efter at brevet på Datoen nær er skrevet færdigt. Fejl i det grammatiske "ut ... intendit) tyder ogssa paa senere Tilføjelse.


Om teksten

Diplomet tilhører Den Arnamagnæanske Samling. Det anvendes på www.floengarkivet.dk med tilladelse derfra. Diplomet må ikke anvendes andre steder uden tilladelse fra Den Arnamagnæanske Samling.

Kilde: København, Den Arnamagnæanske Samling, Dipl. Dan.Fasc.LI, 28r. Foto: Suzanne Reitz.

Oversættelsen af diplomet stammer fra Danmarks Riges Breve, 2. række, bind 1, 1938.

Placering på kort

 

Dit input

Har du kommentarer eller rettelser til ovenstående, så udfyld venligst formularen herunder.

Navn Skriv dit navn, hvis du ønsker æren
Mail Skriv din mailadresse, hvis jeg skal kunne svare dig
Besked 
Test captcha image  Skriv de SORTE bogstaver, så jeg ved du ikke er en robot