Trap Danmarks beskrivelse af Fløng omkring 1959

Artiklen indeholder en opridsning af de faktiske forhold i Fløng Sogn omkring 1959.

Fløng sogn (Hvedstrup-F. kom.) omgives af Smørum hrd. (Sengeløse, Høje Tåstrup), Roskilde kbst. samt Himmelev, Ågerup og Hvedstrup so. Det ret jævne terræn er mod n. noget lavtliggende med flere moser (Enghave, Maglemose). Højeste punkt i so. er den isolerede bakke Bavnehøj (42 m) ved Fløng. Sa. hjørne af so. og et par åsrygge mod sv. (Langebjerg, 39 m) består af smeltevandsgrus, men derudover er jorderne gennemgående lermuldede. So. er skovløst. Den sydøstl. del, Ny Fløng, er bymæssigt bebygget og udgør en del af Hedehusene stat.by.

Areal i alt 1955: 1161 ha. Befolkning 1/10 1955: 1472 indb. fordelt på 439 husstande (1801: 359, 1850: 471, 1901: 477, 1930: 896).

I sognet byerne: Fløng (1259 Fløngi, o. 1370 Flyngæ, Flingæ; u. 1793?) m. kirke, gl. hovedskole (opf. 1878), forskole (opf. 1908), ny skole (1916) og moderne hovedskole (opf. 1957, arkt. B. Bendixen) m. bibl. (opret. 1923, 2200 bd.), kommunekontor (opf. 1950, udv. 1958), alderdomshjem (opf. 1952), forsamlingshus (1924) og idrætsplads; Ny Fløng -- bymæssig bebyggelse, en del af Hedehusene stationsby, idet denne ligger dels i F. so., dels i Høje Tåstrup so. i Kbh.s amtrkr. Indbyggertallet i bebyggelsen i F. so. var 1955 924 indb., fordelt på 287 husstande; fordelingen på erhverv var 1950 således: 30 levede af landbrug m.v., 388 af håndværk og industri, 50 af handel, 50 af transportvirksomhed, 13 af administration og liberale erhverv og 65 af aldersrente, formue, pension olgn., medens 20 ikke havde givet oplysning om erhverv -- Marbjerg (o. 1376 Madebyergh; u. 1795) m. Kbh. Vandforsynings pumpestat.; Soderup (1466 Sodrop; u. 1800). -- Gårde: Grønnebjerggd. (12,9 tdr. hartk., 66 ha; ejdsk. 245, grv. 157); Toftehusgård (12,1 tdr. hartk., 48 ha; ejdsk. 225, grv. 126); Haverbjerggård; Marbjergholm.

F. so., der sa.m. Hvedstrup so. udgør én sognekom. og ét pastorat, har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Himmelev so. So. udgør 2. udskrivningskr., 421. lægd og har sessionssted i Roskilde.

Den teglbehængte, hvidkalkede kirke, der ligger frit på en bakkeryg n. i byen, består af romansk skib, senromansk tårn, samt tre sengotiske tilbygninger: langhuskor, n.kapel og våbenhus ved s.døren. SKibet er opf. af frådsten på en skråkantsokkel, der er dobbelt på n.siden; omkr. vinduer og døre samt gavltrekanten er anvendt kridtstenskvadre. Opr. har skibet haft to vinduer i hver langside; af disse ses endnu det vestre par, i n. tilmuret ved kapellets opførelse, i s. intakt, om end udvidet i lysningen. Allr. o. 1200 tilbyggedes det svære v.tårn, af kridtstenskvadre, der nu er skjult under et tykt lag cementpuds. Af stor sjældenhed er tårnrummets samtidige krydshvælv, det ældste i nogen landsbykirke i amtet, fornemt udformet med trekløverformede helstensribber, rundstave langs fødelinierne og konsolagtige dværgsøjler i hjørnerne. Den brede, rundbuede, tårnarkade er formentligt ligeledes jævnaldrende med tårnet. Til den ligeløbende tårntrappe, der som vanligt i ældre tårne er indbygget i murlivet, var der opr. adgang gennem en lille, rundbuet dør i tårnrummet v.væg; denne tilmuredes i gotisk tid og erstattedes af en fladbuet udvendig dør. Tårnet synes fra første færd at have været ganske lavet. Det opr. afdækning kendes ikke, thi i slutn. af middelalderen forhøjedes det med munkesten og forsynedes med trappegavle, prydede med højblændinger. O. 1400 indbyggedes to fag enkle krydshvælv i skibet. Fra årh.s sidste halvdel stammer kapellet ud fra skibets n.dør, af munkesten og med rig blændingsgavl med kamtakker. Kapellet, der muligvis har tjent som våbenhus, blev i renæssancen indrettet til gravkapel, uvist for hvem, og der indbyggedes da et lavtsiddende grathvælv med sømme og topring af stuk; nu anvendes rummet til ligkapel. O. 1500 blev triumfmuren og det romanske kor nedrevet, og et langhuskor opførtes i forlængelse af skibet og med krydshvælv svarens til dettes; som byggeemne er anvendt kridstenskvadre fra det gl. kor og triummuren, suppleret med munkesten. Langhuskoret har i s. to oprindelige, faldbuede vinduer og i ø. kamgavl med højblændinger. Det kønne våbenhus ved s.døren er middelald., af munkesten, men stærkt ombygget i nyere tid; i det glatte gavlfelt er anbragt et solur af kalksten, leveret 1657 af Caspar Snedker (Lubbeke) i Roskilde. Et lille materialhus er i ny tid opf. i vinklen ml. tårn og tåbenhus. -- Alterbordspanel fra o. 1600. Altertavlen er et Roskilde-arbejde fra 1629 med bruskbarokke enkeltheder; i storstykkets midtfelt et korsfæstelsesmaleri fra 1948, kopieret efter alterbilledet i Hellested kirke. Kalk fra 1662 med fod fra o. 1625. Malmstøbte alterstager af sengotisk type fra o. 1550. Romansk granitdøbefont af Roskilde-type (Mackeprang, D. 405) med fontelåg fra 1657 af Caspar Lubbeke. Dåbsfad fra 1753 og dåbskande fra o. 1800, begge af tin. Rigt udskåret prædikestol i senrenæssance af Roskilde-mesteren Brix Michgell, med dydehermer på hjørnerne og relieffer af gravlæggelsen, opstandelsen, himmelfarten og dommedag i storfelternes arkader; den opr. staffering fra 1617, af Jacob Maler fra Kbh., er for en stor del bevaret. Samtidig lydhimmel. Stoleværk fra Oluf Krogs værksted i Roskilde, meget lige denne snedkers stolestader fra 1581 i Svogerslev kirke. Præstestol fra o. 1640 med barok intarsia af Caspar Lubbeke; som ryglæn er anvendt dele af et panel fra o. 1600. Tilsvarende degnestol med årstallet 1640. Klokker: 1) Fra 1445, med støbermærker og indskrift: "O rex glorie cu(m) pace help got sancte Claves"; 2) af Johannes Fastenowe 1516, med tre møntaftryk og samme indskrift som Hvedstrup-klokken fra 1521. -- I våbenhuset mindetavle over sognet syv faldne fra treårskrigen.

Om teksten

"Trap Danmark" er indtil videre udkommet i 5 udgaver:

1. udgave (1858-60)
2. udgave (1872-79)
3. udgave (1898-1906)
4. udgave (1920-1932)
5. udgave (1953-1972)

Historien går, at kabinetsekretær J. P. Trap fulgte Frederik 7. og Christian 9. på deres rejser rundt i kongeriget og udnyttede muligheden for at indsamle data om de steder de besøgte. Han var selv involveret i de to første udgaver, mens andre gode mænd har bidraget til de efterfølgende.

I forhold til Fløng sogn, så giver beskrivelserne af sognet os et indblik i ændringer i erhverv, folketal i godt 100 år.

Læs mere om J. P. Trap på Wikipedia

Læs mere om Trap Danmark på Wikipedia

 

Dit input

Har du kommentarer eller rettelser til ovenstående, så udfyld venligst formularen herunder.

Navn Skriv dit navn, hvis du ønsker æren
Mail Skriv din mailadresse, hvis jeg skal kunne svare dig
Besked 
Test captcha image  Skriv de SORTE bogstaver, så jeg ved du ikke er en robot